Skip links

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIH POGODB

Pogodba med strankama velja za sklenjeno s potrditvijo naročila oziroma rezervacije prevoza naročnika in povratno potrditvijo naročila oziroma rezervacije prevoza izvajalca. V naročilu se določi vrsta vozila, relacija prevoza, datum in ura prevoza, mesto pričetka in konca prevoza ter cena.

REZERVACIJA, POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Sprejem ponudbe pomeni rezervacijo prevoza. Slednja je opravljena s pisnim naročilom po elektronski pošti. Za zavezujočo rezervacijo šteje tudi vsako drugo ustno ali pisno naročilo, ki vsebuje ime in priimek naročnika, njegov naslov in kontaktni telefon oz. v primeru pravne osebe ime firme, ime kontaktne osebe, sedež podjetja in kontaktni telefon.

V primeru rezervacije šteje, da je naročnik sprejel predmetne splošne pogoje, ki so v času rezervacije objavljeni na dostopnem mestu na spletni strani.

ODPOVED PREVOZA

Naročnik lahko kadarkoli stornira rezervacijo prevoza, vendar vse nastale stroške krije sam.

Pravico do odpovedi lahko uveljavlja na sedežu podjetja Eurobus Prevozi, Andrej Roškar s. p. in sicer v pisni obliki, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Naročnik lahko odpoved rezervacije opravi po elektronski pošti in na telefonsko številko.

V primeru odpovedi rezervacije prevoza s strani naročnika ima podjetje Eurobus Prevozi, Andrej Roškar s. p.  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi prevoza, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil elektronsko verzijo odpovedi:

  • za odpoved od 12 dni in do vključno 7 dni pred načrtovanim prevozom – 25 % cene prevoza
  • za odpoved od 45 dni do vključno 29 dni pred načrtovanim prevozom  – 5 % cene prevoza
  • za odpoved od 28 dni do vključno 13 dni pred načrtovanim prevozom – 10 % cene prevoza
  • za odpoved 6 dni do vključno 2 dni pred načrtovanim prevozom – 45 % cene prevoza
  • za odpoved manj kot 2 dni pred načrtovanim prevozom – 75 % cene prevoza
  • za odpoved na dan načrtovane poti (odpoved na mestu odhoda)  – 100 % cene prevoza in stroški dostavnih kilometrov

Rezervacija šteje za odpovedano tudi v kolikor ni opravljeno plačilo v dogovorjenem roku.

Prevoznik (Eurobus Prevozi, Andrej Roškar s. p.) si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe (oz. odpovedi rezervacije ali spremembe rezervacije), če pred prevozom ali med njim nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za prevoznika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi rezervacije.

Podjetje Eurobus Prevozi, Andrej Roškar s. p. si pridržuje pravico, da ob pričetku prevoza oseb zavrne prevoz osebi, za katero sumi, da je alkoholizirana ali pod vplivom prepovedanih drog. Prevoznik si prav tako pridržuje pravico zavrniti prevoz osebam, mlajšim od 15 let brez spremstva odrasle osebe. V primeru iz tega odstavka naročnik ni upravičen do povračila plačila za storitev.

PRILAGODITEV DOGOVORJENE CENE PREVOZA 

Prevoznik ima pravico prilagoditi (zvišati) dogovorjeno ceno prevoza v skladu s spremembo cestninjenja in rastjo cen goriva na trgu, če pride do spremembe po potrditvi naročila do izvedbe prevoza.

DOLŽNOSTI NAROČNIKA V PRIMERU PREVOZA V TUJINO

V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop v tujo državo. V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik dolžan poskrbeti, da potniki razpolagajo osebnim dokumentom, ki je veljaven še najmanj 6 mesecev po vstopu v tujo držav, ter potrebnimi dovoljenji za prehod oseb oziroma prtljage. V kolikor navedeno dolžnost opusti, odgovarja za posledice, nastale zaradi take opustitve.

UPOŠTOVANJE DELOVNEGA ČASA IN POČITKA VOZNIKOV

Prevoznik in naročnik sta dolžna spoštovati Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) (v nadaljevanju zakon).  V kolikor pride do podaljšanja dogovorjenega predvidenega trajanja prevoza po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika ali kršitve drugih določb zakona s strani naročnika oziroma potnikov naročnika, ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa je dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.

ODGOVORNOST ZA PROGRAM POTOVANJA

Naročnik ob rezervaciji prevoza, prevozniku posreduje program potovanja ter prevzame odgovornost za izvedbo potovanja po tem programu. V kolikor pride do spremembe programa potovanja po sklenitvi pogodbe, po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika, zaradi česar nastanejo okoliščine, ki za prevoznika predstavljajo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oziroma potrditvi rezervacije,  ima prevoznik pravico odstopiti od pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa dolžan povrniti vse stroške in globe v posledici tega.

OKVARA VOZILA IN VIŠJA SILA
V primeru okvare vozila se podjetje Eurobusprevozi.si obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje na letališče/pristanišče zaradi okvare, naročniku/potniku Eurobusprevozi.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti.
Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 5 ur od prekinitve vožnje na občasnem prevozu zaradi okvare, naročniku/potniku Eurobusprevozi.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti.
Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, Eurobusprevozi.si  ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO NA VOZILU

Naročnik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške (popravila, servis, izrednega čiščenja, ipd.) v posledici tega.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Prevoznik varuje vse pridobljene podatke o naročniku, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S sklenitvijo pogodbe (s podano rezervacijo) naročnik pristaja na uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja v zvezi s prevozom.

REŠEVANJE SPOROV

Vsakršne napake v storitvi mora naročnik grajati nemudoma, sicer izgubi pravico do povračila morebitne škode. Slednjo lahko naročnik uveljavlja v zakonsko določenem roku.

Prevoznik odgovarja za škodo naročnika največ do višine cene storitve.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse morebitne spore prednostno reševali po mirni poti.

Za morebitno sodno reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od dneva objave in učinkujejo za vsa pravna razmerja, sklenjena po dnevu objave

Eurobusprevozi, Andrej Roškar s. p.

Return to top of page